Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowa metoda otrzymywania kwasów karboksylowych

autorzy: mgr inż. Kamil Peckh; mgr inż. Gabriela Dobras; dr inż. Dawid Lisicki; dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. Pol. Śl.

Technologia polega na utleniającym rozszczepieniu długołańcuchowych, nienasyconych węglowodorów do kwasów karboksylowych. Produkty te można sklasyfikować jako woski polarne. Surowcem do procesu są olefiny o ponad 30 atomach węgla w łańcuchu pochodzące np. z oligomeryzacji etylenu, krakingu polietylenu w tym również poużytkowego. Wprowadzeniu w procesie utleniania do niepolarnego surowca, grup karboksylowych i estrowych nadaje mu hydrofilowy charakter, dzięki któremu może znaleźć zastosowanie w otrzymywaniu stabilnych emulsji wodnych wykorzystywanych w przemyśle włókienniczym, farb drukarskich, papierniczym, obuwniczym, w chemii gospodarczej, do otrzymywania klejów termotopliwych i budownictwie. Ze względu na zbliżony do naturalnych wosków skład produktu, może on również znaleźć analogiczne zastosowania. Procesy utleniającego rozszczepienia związków nienasyconych znane są w nauce i przemyśle, jednak w większości wykorzystują nieprzyjazne dla środowiska, wysokoodpadowe czynniki utleniające (związki manganu, rutenu, osmu) lub drogi i niebezpieczny ozon. W naszym zespole opracowaliśmy technologię wykorzystującą nadtlenek wodoru uznawany za przyjazny środowisku czynnik utleniający. Następnie dokonaliśmy poprawy opłacalności i ekologii tego rozwiązania poprzez obniżenie ilości stosowanego nadtlenku wodoru i jego częściowe zastąpienie tanim i łatwiej dostępnym tlenem. Sądzimy, że technologia może budzić zainteresowanie zarówno producentów jak i odbiorców wosków polarnych. Ponadto rozwiązanie to ma charakter ogólny i może być zastosowane w reakcji utleniającego rozszczepienia innych związków o podobnej budowie, na przykład w przetwórstwie biomasy, czyli procesach otrzymywania z naturalnych olejów, kwasów dikarboksylowych stosowanych w kosmetyce i przy produkcji związków zapachowych.

Poster

INTARG 2021

Nagroda

Nagroda specjalna Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube